۰۳ آذر ۱۳۸۸
مسابقه

گیریم که امشب شبه مهتابه و حبیبم هم خوابه. در این صورت من چه کسی رو میخوام؟

برچسب‌ها:

۲۳ آبان ۱۳۸۸
دختری که از چهار سالگی روسری می پوشه چه فرقی داره با دختری که آدامس میفروشه و دستفروشی میکنه؟
۲۰ آبان ۱۳۸۸
وقتی از دختر بجنوردی پرسیدند: اهل کجایی؟ در جواب گفت: من به مرزها اعتقادی ندارم.

۱۰ آبان ۱۳۸۸
در پرونده‌ی بیست و چهار ته‌بندی را نوشتم