۰۵ شهریور ۱۳۸۷
عده ای از جانبازان کشورمان طّی صعودی افتخار انگیز موفق به فتح قله ی 8600 متری اورست شدند.اکنون نزد یکی از اعضای گروه می رویم. _شما وقتی به بالای قله رسیدید چه حسی داشتید؟ _وقتی به اون ارتفاع رسیدم احساس کردم به خدا نزدیک تر شدم. (صحبت های این جانباز عزیز گند زد به اینکه خدا همه جا هست و هر جایی می تونی خدا رو حس کنی و از این حرفـــــا)