۰۵ شهریور ۱۳۸۷
همه کاری می کنه جز گل زدن.توپ زوزه کشان فضای بالای دروازه رو می شکافه.هیچ نشونه ای از اون علی دایی آماده نداره.در بدو ورودش به زمین چه گل نزنی شده.انگار توپ به پاش چسبیده.انگار که پاش به توپ چسبیده.انگار که نه انگار