۰۳ مرداد ۱۳۸۸
بچه‌تر که بودیم می‌رفتیم کلوپ سر کوچه و بازی‌های کامپیوتری می‌کردیم. چن‌تا کاغذ رو دیوارا زده بودن و رو هرکدوم‌شون یه تذکری داده بودن. رو یکی‌شون نوشته بود: از برداشتن زن در بازی مُرتال کُمبَت خودداری فرمایید.