۰۳ مهر ۱۳۸۸
حق با پدر است یا پسر؟
چند پست قبل گفتم که یه خانواده‌ای پیکان خریده بودن و پسره آهنگ گوش میداده و اینا...
یه روز که ماشین تو سایه پارک شده بود و پسر هم داخلش داشت آهنگ‌های غربی گوش می‌داد، پدر از راه رسید و گفت: اینا چیه گوش میدی؟ همه‌ش دارن چرت و پرت میگن اینا، یه چی بذار روش که آدم بفهمه چی‌چی میگن.