۳۰ دی ۱۳۸۸
مژگان از آدمهای پر‌حرف خوشش نمی‌آمد و برعکس نامزدش نوید آدم پرحرفی بود.
این دو نفر که شخصیت‌های یک فیلم هستند در سکانسی با هم بحث‌شان می‌شود. نوید سعی می‌کند که به مژگان توضیح بدهد و از شدت عصبانیت او کم کند. همین‌طور که نوید چانه‌اش گرم شده بود و داشت برای مژگان از سیر تا پیاز ماجرا را توضیح می‌داد ناگهان سرش را بالا آورد و متوجه شد که مژگان رفته و او بیهوده توضیح می‌داده است.

من تمامی فنون فیلنامه نویسی را می‌دانم و به آنها تسلط دارم.