۱۸ فروردین ۱۳۸۹
به صدا در آمدن زنگ سلامت در مدارس کشور را خدمت همه‌ی ایرانیان تبریک عرض می‌کنم.
آیا هنوز دشمنان به کشور ما چشم‌ طمع دارند؟ پس باید خیلی خیلی احمق باشند. یا شاید هم چشمانشان را به روی مسایلی مانند زنگ سلامت بسته‌اند.
شاید زنگ سلامت در نگاه اول به نظر رویدادی بی‌ارزش و احمقانه و آشغال برسد ولی اگر کمی از موقعیت استراتژیکی که برای کشور می‌سازد آگاهی داشتید هیچ‌وقت چُنین فکری حتی به سراغتان هم نمی‌آمد.