۱۸ فروردین ۱۳۹۰
چراغ بنزینت که روشن بشه هنوز میشه بری فلان‌جا و برگردی.

جمله‌ای که به ناحق زیاد گفته می‌شود.
3 Comments:
یعنی میگید نمیشه؟

Blogger آری بابا said...
چرا که نه ولی نباید تکرار بشه. و نباید شروع بحث و شروع پایه شدن دو نفر باشه.

Anonymous ادیب said...
ببخشید می شه پرسید مشکل این جمله چیه اون وقت؟ می شه دونست؟ آهان الان گرفتم چی شد. الان افتاد الان.